17–18 листопада 2016 р відбудеться ХІІІ Міждисциплінарна і міжгалузева науково-практична конференція

17–18 листопада 2016 р відбудеться  ХІІІ Міждисциплінарна і міжгалузева науково-практична конференція

17–18 листопада 2016 р відбудеться  ХІІІ Міждисциплінарна і міжгалузева науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів «Слобожанські читання. Фармацевтичне і медичне право України: інновації, якість, безпека, доступність і перспективи розвитку судової фармації і страхової медицини»

   
 
         
Організаційний комітет запрошує прийняти участь у роботі ХІІІ Міждисциплінарної і міжгалузевої науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів «Слобожанські читання. Фармацевтичне і медичне право України: інновації, якість, безпека, доступність і перспективи розвитку судової фармації і страхової медицини», яка відбудеться 17–18 листопада 2016 р. (реєстраційне посвідчення УкрІНТЕІ № 136 від 08.05.2015 р.) на базі кафедри медичного та фармацевтичного права, загальної і клінічної фармації ХМАПО згідно плану заходів Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації на 2016 рік, наказу Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації від 18.05.2016 № 239 «Про створення робочої групи з підготовки конференції», наказу Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації від 14.07.2015 р. № 390 «Про створення робочої групи з питання режиму контролю кодеїновмісних препаратів», наказу Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації від 08.09.2015 р. № 474 «Про створення робочої групи з питання впровадження пілотного проекту з цукрового діабету», наказу Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації від 06.04.2016 р. № 173 «Про організацію забезпечення пацієнтів підконтрольними лікарськими засобами».
Конференція проводиться в рамках Тижня Європейської охорони здоров’я на Слобожанщині при підтримці Харківської обласної державної адміністрації, спільно з Всеукраїнською Радою Захисту Прав та Безпеки Пацієнтів, Харківською медичною академією післядипломної освіти, ДП «Інститут неврології, психіатрії і наркології НАМН України» та ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів».
 

Програма ХІІІ Міждисциплінарної і міжгалузевої науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів «Слобожанські читання. Фармацевтичне і медичне право України: інновації, якість, безпека, доступність і перспективи розвитку судової фармації і страхової медицини» включає наступні напрямки:

 
1. Міждисциплінарні зв`язки медичного і фармацевтичного право та належного врядування в охороні здоров’я:
 - Регуляторна політика держави; Європейське, міжнародне та національне законодавство: конвенції, директиви, аналітика;    
- Управління охороною здоров’я і фармацевтичний менеджмент і маркетинг, організація та економіка фармації, розробка        і технологія нових лікарських засобів (на основі відомих фармакологічних субстанцій), нанотехнології, ціноутворення;
- Вирішення проблемних питань щодо обігу вакцин та інших медикаментів; - Доступність сільського населення до медичної і фармацевтичної допомоги;
- Ліцензування медичної і фармацевтичної діяльності;
- Державний контроль за якістю, ефективністю і доступністю лікарських засобів всіх номенклатурно-правових і класифікаційно-правових груп; контрафактні, фальсифіковані, неякісні, субстандартні засоби і речовини; - Юридична опіка в системі правовідносин «лікар – пацієнт – провізор». Контролюючі, правоохоронні, прокурорські, судові, адвокатські, експертно-криміналістичні установи. Захист прав, свобод, життя і здоров’я пацієнтів (також тих, хто перебуває в установах пенітенціарної системи);
- Доступ поранених внаслідок АТО та переселенців до сучасної та пільгової медичної і фармацевтичної допомоги; - Судова хіміко-фармацевтична експертиза (медичний газоаналіз на основі халькогенідного лазеру, хімічна, біологічна, цитологічна, токсикологічна, медична, психіатрична, наркологічна, криміналістична, фізико-технічна, почеркознавча, ДНК, документальна, бухгалтерська, вибухово-технічна, пожежно-технічна, дактилоскопічна та ін..);
- Досудове і судове слідство.
 
2. Доказова фармація та доказова медицина:
- Пілотні проекти (гіпертонічна хвороба, цукровий діабет); фармакокорекція ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, гепатитів, онкологічних захворювань тощо; пільги на лікарські засоби (учасники і ветерани бойових дій, ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС та ін.);
- Державна політика у сфері протидії наркотизації суспільства та доступність хворих до життєво необхідних лікарських засобів при лікуванні болю різного ґенезу та наданні паліативної та хоспісної допомоги;
- Рідкісні (орфанні) хвороби (спінальна м'язова атрофія, муковисцидоз, мукополісахаридоз, тірозінемія, Гоше, Помпе, Фабрі, гіпофізарний нанізм, аутизм, гемофілія, рак та ін.);
- Державний фармаконагляд. Контроль якості ліків (боротьба з фальсифікованими ЛЗ). Безпека лікарських засобів (створення оригінальних ЛЗ, комбінованих ЛЗ, інноваційних ЛЗ, генеричних ЛЗ, доклінічні і клінічні випробування). Побічні реакції ліків (реєстрація і перереєстрація ліків). Адиктивні розлади здоров’я. Безпечне самолікування. Формулярна система (державний, регіональний і локальний формуляри).
 
3. Соціальна фармація, соціальна медицина:
- Трудові правовідносини;
- Якість життя і соціальний захист пацієнтів, сімейних лікарів, лікарів інших спеціальностей та провізорів.
Пленарні доповіді запропоновано зробити провідним українським і закордонним фахівцям в області фармації, медицини і права.
Для участі в роботі конференції запрошені працівники практичної фармації, медицини, контролюючих та правоохоронних органів (досудове слідство, судові експерти, криміналісти, судді), викладачі фармацевтичних, медичних та юридичних вузів. Мови конференції: українська, російська. Наукові статті, тези доповідей і привітання будуть опубліковані в фаховому науковому журналі «Фармаком» (гол. ред. – д.фарм.н., чл.-кор. НАН України, проф. В. П. Георгієвський). 

Вимоги до оформлення матеріалів конференції для опублікування у журналі «Фармаком»
Текст друкується на аркуші формату А4, усі поля – 2,5 см, шрифт Times New Roman (Arial), розмір – 14, інтервал подвійний. Робота подається українською мовою (для авторів, які проживають за межами України, – на російській). Для оформлення статей необхідно дотримуватись наведених нижче вимог (обсяг – до 15-ти сторінок):
УДК (зліва)

Прізвище та ініціали авторів (українською мовою)
назва організації, закладу, де працюють автори
Назва статті (української мовою)
Текст анотації (2/3 сторінки)
Ключові слова: 

Текст статті (постановка проблеми, аналіз останніх досліджень та публікацій, формулювання цілей статті, виклад основного матеріалу, висновки та перспективи подальших розробок)

Зразок заголовку рисунка:
Рисунок 1
Назва рисунка
Зразок заголовку таблиці:
Таблиця 1
Порівняльна характеристика наслідків 
Зразок оформлення літератури:
Список літератури (в порядку цитування) оформлюється за загальноприйнятими нормами
УДК
Фамилия и инициалы авторов (російською мовою)
название организации, учреждения
Название статьи (російською мовою)
Текст аннотации (2/3 страницы)
Ключевые слова:
UDC
Прізвище та ініціали авторів (англійською мовою)
название организации, учреждения  (англійською мовою)
Назва статті (англійською мовою)
Summery (1 сторінка А4)
Key words:
Дані про авторів (9 шрифт) на 2-х мовах: 
Відомості про кожного з авторів із зазначенням прізвища, імені та по батькові, наукового звання (посади) (із зазначенням року), наукового ступеня (із зазначенням року), місця роботи, службового і домашнього телефонів (мовою статті).
До статті мають додаватися супровідний лист та експертний висновок про можливість публікації у відкритому друці.
Вартість розміщення статі 46 грн./1 стор. в Word (але не менше 400 грн. за статтю). Якщо публікація термінова - оплата виконується  за подвійним тарифом. Відповідальний секретар: Радіонова Вікторія Олександрівна (066) 311-26-07.
Більш детальна інформація відносно вимог до публікацій розміщена на сайті журналу «Фармаком»: http://www.sphu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=73&lang=uk.
Матеріали, які не відповідатимуть вказаним вище вимогам, або надіслані без реєстраційної картки учасника, публікуватися не будуть. Оргкомітет залишає за собою право відбору надісланого матеріалу у відповідності                до тематики конференції та вимог оформлення. За зміст матеріалів відповідальність несе автор. Матеріали просимо надсилати на адресу Оргкомітету конференції до 16.10.2016 р. в 2-х примірниках (один примірник підписується усіма авторами) з електронною копією у форматі MS Word 2000 на диску СD-RW, а також експертним висновком               про можливість їх опублікування і заповненою реєстраційною карткою учасника.

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА
ХІІІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ І МІЖГАЛУЗЕВОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗА УЧАСТЮ МІЖНАРОДНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ «СЛОБОЖАНСЬКІ ЧИТАННЯ. ФАРМАЦЕВТИЧНЕ І МЕДИЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: ІННОВАЦІЇ, ЯКІСТЬ, БЕЗПЕКА, ДОСТУПНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУДОВОЇ ФАРМАЦІЇ І СТРАХОВОЇ МЕДИЦИНИ»
Прізвище_____________________________________________________
Ім’я  _________________ По батькові_____________________________
Місце роботи _________________________________________________
Посада_______________________________________________________
Науковий ступінь______________________________________________
Наукове звання________________________________________________
Поштова адреса________________________________________________
Телефон, факс (код міста)_______________________________________
Електронна пошта______________________________________________
ПРОХАННЯ ЗРОБИТИ ПОЗНАЧКУ В НАСТУПНИХ КВАДРАТАХ: 
Я планую:
‘ Зробити доповідь на конференції
Тема доповіді, автори: ________________________________________________

‘ Подати тільки публікацію
‘ Прийняти участь тільки як слухач

Дата                                                                                                              Підпис

Адреса оргкомітету: Україна, 61001, м. Харків, вул. Амосова, 58, Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра медичного та фармацевтичного права, загальної і клінічної фармації, оргкомітет конференції – зав. каф., д.ф.н., проф. Шаповалова В.О.
Адреса для листування: Україна, 61022, м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 7 під’їзд, 5 поверх, каб.801 відділ фармації Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації; е-maіl: pharm_law@ukr.net (Васіна Ю.В.).
Телефон для довідок: (057) 705 00 66 (Куликова О.В., Ковальова К.І.).
Відповідальні секретарі: Васіна Юлія Володимирівна (066)443-61-49, Радіонова Вікторія Олександрівна (066)311-26-07.
При підтримці медіа-компанії «Время» (http://timeua.info).
Юридична підтримка – голова Харківського регіонального відділу Всеукраїнської Ради Захисту Прав та Безпеки Пацієнтів, к.ф.н., доц., доктор філософії, Шаповалов Валентин Валерійович (067) 572-07-76.

З особливою увагою і сердечною доброзичливістю, 
Почесний Голова Оргкомітету,
доктор фармацевтичних наук, професор,
чл.-кор. НАН України В. П. Георгієвський
 

 

1087